Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w KłobuckuSamodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych udostępnia druki formularzy dla emerytów i rencistów pożarnictwa ubiegających się o pomoc finansową.
Wypełniony wniosek zainteresowany składa w sekretariacie KP PSP (pomieszczenie nr 102 - I piętro).
Powyższe wnioski po zaopiniowaniu przez Komendanta Powiatowego PSP są przekazywane do rozpatrzenia przez Komisję ds. podziału funduszu socjalnego działającej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach.
Pomoc finansowa dla wymienionych osób może być udzielona z tytułu:
1. Zdarzenia losowego powodującego znaczne pogorszenie warunków materialnych
2. Zapomoga
3. Poniesionych kosztów leczenia
4. Poniesionych kosztów pogrzebu członków rodziny
5. Poniesionych kosztów pobytu w ośrodku wczasowym, sanatoryjnym itp. uczestnictwa w wycieczce zorganizowanej
6. Dopłaty do kolonii, obozu dzieci własnych, przysposobionych i przyjętych na wychowanie.Wniosek - emeryci i rencisci