Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku1. Przyjmowanie skarg i wniosków

- Komendant Powiatowy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00
- Przyjmowanie skarg i wniosków w innych terminach następuje w formie pisemnej.

Interesanci składają je w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP. Przyjmujący skargę lub wniosek nadaje numer Dziennika Podawczego oraz datę wpływu. Termin załatwienia sprawy określony jest przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Załatwianie spraw osobowych emerytów i rencistów Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku w zakresie pośredniczenia z Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA w Warszawie ( pomoc w sporządzaniu wniosków o przyznanie renty rodzinnej po zmarłym emerycie lub renciście, wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego).

3. Sporządzanie na wniosek byłego pracownika zaświadczenia o zatrudnieniu, w tym druków Rp 7 do celów emerytalno-rentowych.

W celu otrzymania pomocy lub zaświadczenia należy zgłosić się osobiście lub telefonicznie do Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kadrowych Komendy Powiatowej PSP w kłobucku.