Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
Obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży.


Opiniowanie placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie spełniania przez nie wymagań przeciwpożarowych, pozytywnie - podpisem w karcie kwalifikacyjnej obiektu.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatora wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67), opiniowanie obiektów odbywa się po pisemnym zgłoszeniu obiektu do kontroli i przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych.

W celu uzyskania opinii należy złożyć w sekretariacie Komendy Powiatowej pismo zgłaszające obiekt wypoczynku dzieci i młodzieży do kontroli. Pismo powinno zawierać adres obiektu, termin organizacji wypoczynku, przewidywaną liczbę osób oraz podstawowe dane osoby (instytucji) zgłaszającej obiekt wraz z telefonem kontaktowym.

Po przeprowadzaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych na obiekcie z wynikiem pozytywnym podpisywana jest karta kwalifikacyjna obiektu