Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku


Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r - Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2002 r Nr 147 poz. 1229) inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów, m. in. organy Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolno-rozpoznawczych, inwestor jest zobowiązany udostępnić :
- projekt budowlany obiektu,
- dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami,
- protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń elementów urządzeń i instalacji,
- certyfikaty zgodności służące ochronie przeciwpożarowej,
- inne dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych.

Weryfikacja przedstawionych dokumentów następuje w trakcie czynności kontrolno - rozpoznawczych prowadzonych na obiekcie.

W celu uzyskania postanowienia o zajętym stanowisku wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego należy w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP złożyć pismo ze zgłoszeniem obiektu do użytkowania. W piśmie tym należy podać podstawowe dane obiektu (adres, kubatura, przeznaczenie budynku) oraz dane osoby (instytucji) składającej wniosek wraz z telefonem kontaktowym. Pismo należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
Nie zajęcie stanowiska w ciągu 14 dni od złożenia powiadomienia przez Komendanta Powiatowego PSP, jest równoznaczne z brakiem sprzeciwu wobec zamiaru użytkowania obiektu.


Druk - zawiadomienie - odbiór