Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

Do zadań Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej należy m.in. opiniowanie przygotowania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, w których planuje się przeprowadzenie imprezy masowej oraz uzgadnianie szczegółowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy masowej.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. nr 108. poz.909 z 2005 roku) organizator imprezy masowej, w celu uzyskania stosownej opinii od organu PSP, winien złożyć poniższą dokumentację zawierającą:
1. Wniosek o wydanie opinii.
2. Regulamin obiektu.
3. Program i regulamin imprezy, ewentualnie terminarz.
4. Informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej oraz sposobie ich rozmieszczenia.
5. Informację wskazującą organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej oraz sposób kontaktu z nią.
6. Informację określającą stan liczebny, organizację oraz sposób rozmieszczenia służby porządkowej.
7. Pisemną instrukcje określająca zadania służby porządkowej.
8. Graficzny plan obiektu (terenu), gdzie ma się odbyć impreza masowa z zaznaczeniem:
- dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
- oznakowania lokalizacji punktów czerpania wody do celów p.poż.,- oznakowania lokalizacji zaworów i wyłączników mediów (gazu, energii elektrycznej),
- rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
9. Szczegółowe zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
Wniosek jak i wszystkie załączniki muszą być podpisane (zatwierdzone) przez organizatora imprezy masowej.

Brak któregokolwiek z wymienionych powyżej elementów dokumentacji nie pozwoli na wydanie opinii na temat planowanej imprezy masowej. Zawarte w dokumentacji informacje są weryfikowane w trakcie czynności kontrolnych w obiekcie (na terenie), gdzie planowane jest przeprowadzenie imprezy masowej.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Komendy Powiatowej.


Uwaga !

W przypadku, gdy właściciel obiektu, na terenie którego odbywa się impreza masowa, posiada decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie, wydaną stosownie do przepisów prawa budowlanego, organizator imprezy masowej zwolniony jest z obowiązku przedkładania opinii i uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną i inspektorem sanitarnym, jeżeli charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu.